1. Podpis pod regulaminem oznacza jego akceptację.
 2. Podczas gry zabrania się biegania, czołgania i skoków
 3. Przy korzystaniu z przeszkód dwu poziomowych wstęp na nie możliwy jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 4. Po zakończeniu gry ogłoszonym przez organizatora należy bezzwłocznie opuścić teren gry.
 5. Zabrania się samowolnego przesuwania przeszkód.
 6. Zabrania się wspinania na przeszkody.
 7. Zabrania się używania przemocy fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników zabawy.
 8. Przed grą należy zapoznać się z instruktarzem broni jak i systemu.
 9. Wadliwe działanie sprzętu nie może być podstawą do reklamacji, każda broń ma prawo się zablokować, zaciąć, rozłączyć, wadliwie działający sprzęt zostanie wymieniony na inny jedynie w przypadku, gdy awaria nie wynikła z winy grającego.
 10. Organizator imprezy może domagać się zwrotu kosztów naprawy nieprawidłowo używanego sprzętu jak i uszkodzonych przeszkód.
 11. Karabinów nie można rzucać, kłaść na ziemię, używać nie zgodnie z przeznaczeniem.
 12. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu organizator nie odpowiada.
 13. Na terenie pola do gry obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia.
 14. Obsługa ma prawo zabronić uczestnictwa w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 15. Obsługa ma prawo wyłączyć z gry osoby nieprzestrzegające regulaminu.
 16. Na terenie gry zabrania się używania dymów, ognia oraz środków pirotechnicznych, w przypadku zauważenia dymu lub ognia należy bezzwłocznie poinformować obsługę i opuścić teren gry.
 17. Gra może zostać przerwana w dowolnym momencie, w takim przypadku należy opuścić teren gry i zastosować się do poleceń obsługi.

REGULAMIN ARENY ARCHERY/SHOTGUN/NERF

 1. Do gry może służyć tylko sprzęt do Archery Taga, Shotguny lub Nerfy. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.
 2. Każda osoba zobowiązuje się do gry w duchu fair play oraz ogólnie przyjętych norm przyzwoitości i uczciwości podanych przez sędziego, animatora lub organizatora na początku zajęć.
 3. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą natychmiast usuwane z pola gry, a koszty ich zabawy nie będą im zwracane.
 4. Gracze są zobowiązani do wykonywania poleceń sędziego lub organizatora.
 5. Zasady każdego scenariusza są ustalane przez organizatora lub sędziego i tylko te osoby mają prawo do ich zmiany.
 6. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
 7. Zabrania się strzelania do sędziego podczas gry jak i w trakcie przerw.
 8. Gra w Archery Tag pociąga za sobą liczne ryzyka, jak np. ryzyko zranienia przez strzałę lub z powodu otarć cięciwy o przedramię. W przypadku złamania Regulaminu i Zasad Bezpieczeństwa przez któregoś z Uczestników w czasie gry, mogę zostać zraniony bądź trwale okaleczony.
 9. Strzelanie poza wyznaczonym do tego celu obszarem skutkuje natychmiastowym usunięciem gracza bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.
 10. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 11. Walka wręcz, kopanie, popychanie jest zabronione.
 12. Podczas gry uczestnicy mają obowiązek posiadania nałożonej maski na głowę. Osoby grające bez założonej maski robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Właściciele i pracownicy Areny (firmy Integra Plus), członkowie ich rodzin oraz bliscy i spokrewnione z nimi osoby nie ponoszą odpowiedzialności za wynikające z ww. czynów szkody, uszczerbki na zdrowiu, kalectwo trwale lub śmierć.
 13. Zabronione jest używanie uszkodzonego sprzęty, w tym uszkodzonych strzał, bez nakładki amortyzującej, z uszkodzonymi prowadnicami do cięciwy.
 14. Nie wolno strzelać do współuczestników gry z odległości, która może spowodować uszkodzenie ciała ( ok. 5 metrów ), strzelać można jedynie z czerwonych stref do gry, do zawodników stojących na przeciwległych, czerwonych strefach.
 15. Gracz zostaje wyeliminowany z gry jeżeli: zostanie trafiony przez przeciwnika; na podstawie własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz powiedziana nie może odwołana; lub na podstawie decyzji sędziego lub animatora.
 16. Gracz wyeliminowany z gry podnosi rękę do góry i krzyczy hasło ,,dostałem” lub ,,I’m hit”, i schodzi do strefy „trafionych”.
 17. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu udostępnianego przez organizatora podczas zajęć odpowiedzialna jest osoba użytkująca, uczestnik zajęć.
 18. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku (zdjęcia) na fanpage’u “Strefa Zoltar” oraz dla celów marketingowych Firmy i oświadczają, że nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec firmy Integra Plus, jej właścicieli, pracowników, członków rodzin, bliskich oraz osób im spokrewnionych.
 19. Wszystkie osoby biorące udział w zabawie dobrowolnie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem.